ไทย ENG

CONTACT US
0-2026-6875

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด (“บริษัท”) จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบายฯ”) สำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือดำเนินกิจกรรมกับบริษัท โดยบริษัทจะนำข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอมของท่านไปใช้กับวัตถุประสงค์ตามนโยบายฯ ทั้งนี้ สาระสำคัญของนโยบายฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึง กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือกฎหมายที่ออกตามใจความของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

คำจำกัดความ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล และ/หรือชื่อเล่น อายุ เพศ เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขบัตรต่างด้าว เลขบัตรประกันสังคม เลขใบอนุญาตขับขี่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รูปภาพใบหน้า ลายนิ้วมือ ลายมือชื่อ ข้อมูลอัตลักษณ์เสียง ข้อมูลพันธุกรรม วันเกิดและสถานที่เกิด สัญชาติ น้ำหนัก ส่วนสูง ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่
ข้อมูลเพื่อใช้ในการติดต่อ เช่น ที่อยู่ตามบัตรประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่สถานที่ทำงาน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลรายได้ เงินเดือน ค่าตอบแทน มูลค่าทรัพย์สิน เลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต สัดส่วนการถือหุ้น เลขที่เช็ค
ข้อมูลด้านอาชีพและคุณสมบัติ เช่น การศึกษา อาชีพ ตำแหน่ง ประสบการณ์การทำงาน รายละเอียดการทำงาน ใบคุณวุฒิ ใบประกาศนียบัตร ข้อมูลการประเมินผลการทำงานหรือความเห็นของนายจ้างต่อการทำงานของลูกจ้าง
ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลคำสั่งซื้อ-ขายหน่วย/หน่วยลงทุน/หุ้น จำนวนหน่วย/หน่วยลงทุน/หุ้น มูลค่าหน่วย/หน่วยลงทุน/หุ้น วันที่ชำระเงินค่าหน่วยลงทุน วันที่รับเงินค่าขายหน่วยลงทุน เลขที่บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน รหัสลูกค้า
ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสาร เช่น IP address, MAC address, Cookie ID, web browser, web page เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของบริษัท ข้อมูลการเชื่อมต่อผ่านช่องทางการเชื่อมต่อของเว็บไซต์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data)

บริษัทอาจเก็บรวบรวมและใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่าน โดยจะขอความยินยอมจากท่านก่อนเก็บรวบรวมและใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวที่บริษัทอาจเก็บรวบรวมและใช้ ได้แก่
(1) ศาสนา หมู่เลือด หรือข้อมูลสุขภาพของท่าน เป็นต้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอสิทธิประโยชน์แก่ท่านได้อย่างเหมาะสม
(2) ประวัติอาชญากรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการคัดกรองบุคลากรเข้าทำงาน หรือบุคคลภายนอกที่ให้บริการเฉพาะด้านแก่บริษัท เช่น ผู้พัฒนาระบบ บริษัทผู้ติดตั้งและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัด การจัดระดับความเสี่ยงในการสร้างความสัมพันธ์ และ/หรือทำธุรกรรมกับบริษัท

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 1. เพื่อใช้ในการพิจารณาการเปิดบัญชีที่ปรึกษาการลงทุนกับบริษัท การเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์โดยคำแนะนำของบริษัท การซื้อ ขาย โอน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือหลักทรัพย์ภายใต้การให้คำแนะนำการลงทุนของบริษัท
 2. เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การลงทุนให้เหมาะสมกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 3. เพื่อประโยชน์ในการให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนให้เหมาะสมกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 4. เพื่อใช้ในทางการตลาด การโฆษณา การส่งเสริม หรือสนับสนุนการขาย
 5. เพื่อประโยชน์ในการสมัครงานกับบริษัท หรือเป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมในตำแหน่งงานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบภายใต้การจ้างงานของบริษัท
 6. เพื่อเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 7. เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูล และนำส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบุคคลผู้มีความบกพร่องในร่างกาย

บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เช่น บุคคลที่มีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ เป็นต้น ซึ่งจะสามารถประมวลผลได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมได้แก่ บิดาโดยชอบด้วยฎหมาย หรือมารดาของผู้เยาว์ หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ เป็นต้น

สำหรับบุคคลผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็น หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ หากบุคคลนั้นมีผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย บริษัทจะขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์ด้วยเช่นกัน

การเปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลภายนอก

เมื่อบริษัทได้รับความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/โอนข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านแล้ว บริษัทมีภารกิจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายฯ ฉบับนี้ โดยบริษัทมีหน้าที่เปิดเผยหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคล/นิติบุคคลภายนอก ซึ่งได้แก่

บริษัทหลักทรัพย์ผู้ให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนหรือหลักทรัพย์

 • บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

หน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย

 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 • กระทรวงการคลัง
 • หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนหรือตลาดเงิน

การประมวลผลอื่นๆ

 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น จะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้เท่านั้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อน

บทยกเว้นการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยยกเว้นการขอความยินยอมจากท่าน  หากเป็นการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1)  เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  หรือสุขภาพของบุคคล

(2) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น

(3) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

(4) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

(5) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเก็บในรูปแบบเอกสารหลักฐานที่เป็นกระดาษ (hard copy) และในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (soft file) ไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยและมีการควบคุมสิทธิการเข้าถึงข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตลอดระยะเวลาที่ท่านได้ให้ความยินยอม จนกว่าจะมีการเพิกถอนความยินยอม เว้นแต่ การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะต้องจัดเก็บตามระยะเวลาที่กฎหมายเฉพาะได้กำหนดไว้

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent) ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทได้ตลอดระยะเวลาที่ได้ให้ไว้กับบริษัท
 2. สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล (right to be informed) ท่านมีสิทธิในการได้รับแจ้งถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท จะทำการประมวลผล
 3. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access) ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
 4. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification) ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 5. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure) ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัททำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 6. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing) ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 7. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability) ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
 8. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object) ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ด้วยเหตุบางประการ
 9. สิทธิในการไม่ตกอยู่ภายใต้การตัดสินใจอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว (right not to be subject to automated individual decision-making, including profiling)

กิจกรรมสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการลงทุน

บริษัทอาจมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำแนะนำหรือการวิเคราะห์การลงทุน รวมถึงบริการของบริษัทที่ท่านอาจสนใจเพื่อเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการลงทุนของท่าน  โดยบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว  ท่านสามารถยกเลิกความยินยอมดังกล่าวโดยผ่านช่องทางที่บริษัทมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและท่านสามารถดำเนินการยกเลิกการรับแจ้งข้อมูลข่าวสาร มีดังนี้

 1. การแจ้งทางอีเมล
 2. เว็บไซต์บริษัท

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเมื่อมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือมีประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคลใช้บังคับกับบริษัท

ช่องทางการติดต่อ

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด

ที่อยู่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 12A พื้นที่เลขที่ B1-B2 ถนนพระราม 1  แขวงปทุมวัน   เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330

เบอร์โทรศัพท์ 02-026-6875 ต่อ 9901

อีเมล compliance@wealthcertified.co.th

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

You cannot copy content of this page