ไทย ENG

CONTACT US
0-2026-6875

HEALTHY
WEALTH
SOLUTIONS

MANAGE YOUR WEALTH

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความมั่งคั่งให้กับลูกค้ามามากกว่า 20 ปี

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความมั่งคั่งให้กับลูกค้ามามากกว่า 20 ปี

MANAGE YOUR WEALTH

OUR COMPANY HISTORY

บริษัทก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ตามประเภทที่ได้รับอนุญาต จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ เลขที่ 989
อาคาร สยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12A พื้นที่เลขที่ B1-B2
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

เปลี่ยนคำนำหน้าเป็นบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน เวลธ์ เซอร์ติฟายด์
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 36 ล้านบาท วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565

บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน เลขที่ ด06-0143-36
จากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 และได้รับใบอนุญาต
จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายลหน้าเลขที่ สด03-0143-76 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565

บริษัทก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ตามประเภทที่ได้รับอนุญาต จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ เลขที่ 989
อาคาร สยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12A พื้นที่เลขที่ B1-B2
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

เปลี่ยนคำนำหน้าเป็นบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 36 ล้านบาท วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565

บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน จากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 และได้รับใบอนุญาต จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565

บริษัทเปลี่ยนคำนำหน้าเป็นบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ง จากกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566

อ่านต่อ ...

MANAGE YOUR WEALTH

OUR COMPANY VISION & MISSION

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งและผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทีมงาน และบุคลากรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญทางด้านการวางแผนการลงทุนใน หลากหลายประเภทสินทรัพย์ โดยนำเสนอทางเลือกในการลงทุนใหม่ๆ เพื่อ ผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

OUR VISION

เป็นผู้นำในธุรกิจ และเป็นที่ปรึกษาการบริหารความมั่งคั่งให้กับลูกค้าด้วยทีมงาน ที่มีประสบการณ์และมีความเป็นมืออาชีพ

OUR MISSION

เป็นผู้นำในการพัฒนาทีมงานด้านการบริหารความมั่งคั่งแบบมืออาชีพ
เพื่อให้บริการด้านการลงทุนให้กับลูกค้าอย่างครบวงจรโดยบรรลุเป้าหมาย

MANAGE YOUR WEALTH

You cannot copy content of this page