ไทย ENG

CONTACT US
0-2026-6875

WEALTH ADVISORY
ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน

 

บริษัทมีบุคลากรฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนที่มีใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพผู้จัดการกองทุน, นักวิเคราะห์หลักทรัพย์, ผู้แนะนำการลงทุน (Invertment Consultant : IC) และใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner : IP) ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนการวางแผนการเงินจากสถาบันการเงินชั้นนำและประสบการณ์ในการวิเคราะห์การลงทุน


ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนจะทำหน้าที่ในการวิเคราะห์จัดทำบทวิเคราะห์ และวางแผนการจัดพอร์ตการลงทุน โดยมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์มุมมองตลาดทุนทั่วโลกเพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนและการจัดพอร์ตการลงทุนตลอดจนวิเคราะห์ และคัดสรรผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีคุณภาพ ให้เหมาะสมกันแผนการลงทุน รวมถึงการวางแผนทางการเงินแบบองค์รวมเพื่อสามารถนำบทวิเคราะห์ไปใช้ในการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

MANAGE YOUR WEALTH

Relationship Manager
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

บุคลากรในฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เป็นบุคลากรผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจที่ปรึกษาด้านการเงินมาอย่างยาวนาน ประกอบไปด้วย อดีต Private Banker จากสถาบันการเงินชั้นนำต่างๆ จึงทำให้บริษัทมีจุดแข็งในเรื่องการให้คำปรึกษาการลงทุนที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท โดยบริษัทกำหนดให้ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ต้องมีใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพ

ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) และใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner: IP) ตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด

MANAGE YOUR WEALTH

OUR TEAM EXPERT

คุณพิษณุ วัฒนวนาพงษ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง
ใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน

คุณพันเลิศ เจริญสวรรค์

กรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง
ใบอนุญาตผู้จัดการกองทุน
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
ใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน

MANAGE YOUR WEALTH

You cannot copy content of this page