เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance)

จัดเตรียมบันทึกทางบัญชีและเก็บรักษาดูแลอย่างดี ตามนโยบายบัญชีและหลักการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
จัดทำรายรับ – รายจ่าย , วิเคราะห์การรายงานการปิดบัญชี และกระทบยอดบัญชี