ไทย ENG

CONTACT US
0-2026-6875


บลน.เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิรวรรณ ต้อนรับ แผนกทรัพยากรบุคคลและ นางสาวสุรัชดา ชูพงศ์พันธุ์ แผนกบัญชีและการเงิน เนื่องในโอกาสได้รับปริญญามหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โดยมีคุณพิษณุ วัฒนวนาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร บลน.เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก ณ บลน.เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567

You cannot copy content of this page