ไทย ENG

CONTACT US
0-2026-6875


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ บลน.เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด
คุณพิษณุ วัฒนวนาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บลน.เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ รับมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี จากคุณดารบุษป์  ปภาพจน์ Chief Executive  Officer บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด  เนื่องในโอกาสการเซ็นสัญญาร่วมมือเป็นพันธมิตร และแต่งตั้งบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (selling agent) ของ บลจ.อีสท์สปริง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

You cannot copy content of this page